Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid WeMakeWork

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en overige overeenkomsten van We Make Work.

Met betrekking op het ter beschikking stellen van uitzendkrachten aan opdrachtgevers en/of werving en selectie van kandidaten in opdracht van een opdrachtgever en/of het plaatsen van eventuele vacatures op www.WeMakeWork.nl afwijkende afspraken van deze algemene voorwaarden zijn pas van toepassing indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en gelden uitsluitend alleen voor de desbetreffende opdracht.

Artikel 2 Begripsomschrijving: kandidaten, werknemers, opdrachten, exclusiviteit en plaatsingen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Kandidaat: de door We Make Work op grond van een opdracht ten behoeve van de opdrachtgever geworven en geselecteerde natuurlijke persoon waarmee nog geen arbeidsverhouding tot stand is gekomen.
 2. Werknemer of payroll- /uitzendkracht: die kandidaten waarmee een arbeidsverhouding tot stand is gekomen dan wel bij de opdrachtgever dan wel bij de payrollorganisatie.
 3. Opdracht: de opdracht van de opdrachtgever aan We Make Work om als intermediair op te treden tussen kandidaat en opdrachtgever met het doel, dat tussen deze kandidaat en de opdrachtgever en/of payroll-/uitzendorganisatie een arbeidsverhouding tot stand komt. De opdrachtgever en We Make Work stellen per opdracht een schriftelijke ‘opdrachtbevestiging’ op, welke dient te worden ondertekend voor aanvang opdracht.
 4. Einde opdracht: een opdracht eindigt als een of meerdere partijen de opdracht intrekt of opzegt, of op het moment dat de vacature termijn is verstreken en niet verlengd wordt.

een opdracht eindigt op het moment dat de opdrachtgever de voorgestelde kandidaat accepteert of op het moment dat een der partijen de opdracht intrekt of opzegt, of op het moment dat de vacature termijn is verstreken.

 1. Exclusiviteit: de gehele werving & selectie wordt exclusief door We Make Work uitgevoerd waarbij geen ander bureau wordt ingeschakeld dan wel eigen werving wordt gestart, tevens geldend voor eventueel geschikte kandidaten die de opdrachtgever direct benaderen of uit het netwerk komen van de opdrachtgever zelf.
 2. Plaatsing: er is sprake van een plaatsing op het moment dat de opdrachtgever voor zichzelf, middels en/of voor derden een arbeidsverhouding van welke aard dan ook overeenkomt met de door We Make Work aangeboden kandidaat. De opdrachtgever ontvangt hiertoe een schriftelijke aanname bevestiging welke integraal onderdeel uitmaakt van de eerder getekende opdrachtbevestiging.

Artikel 3 Diensten en opdrachten

1 .Werving & selectie op basis van no cure no pay: het op grond van door opdrachtgever verstrekte gegevens zoeken en benaderen van geschikte kandidaten voor een bij de opdrachtgever te vervullen vacature, dan wel voor bij de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden / diensten anders dan door terbeschikkingstelling van een payroll- /uitzendkracht. Bij een succesvolle plaatsing, zal de opdrachtgever een werving & selectie fee over het bruto fulltime jaarsalaris verschuldigd zijn die overeen zijn gekomen in de vooraf afgesproken opdrachtbevestiging

 1. Uitzenden: het op grond van door opdrachtgever verstrekte gegevens zoeken en benaderen van geschikte kandidaten voor een bij de opdrachtgever te vervullen vacature, dan wel voor bij de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden / diensten op basis van een uitzendovereenkomst. Slechts bij een succesvolle plaatsing, zal de opdrachtgever over het uurloon van de kandidaat, een toeslag betalen die in de plaatsingsbevestiging is overeengekomen.
 2. Payrollen: Het laten verlonen van een werknemer die door de opdrachtgever zelf is geworven en geselecteerd. De werknemer komt in dienst van de payrollorganisatie en wordt per uur uitbetaald. De opdrachtgever zal over het uurloon van de medewerker, een toeslag betalen die in de plaatsingsbevestiging is overeengekomen. Alle kandidaten die via We Make Work worden aangesteld gaan via een payroll systeem
 3. Freelancen: Een plaatsing kan ook tot stand komen door het werven en selecteren van een freelance kandidaat (ZZP’er).

Freelancers kunnen worden uitgeleend aan de opdrachtgever op basis van een modelovereenkomst tussen We Make Work en de freelancers, of op basis van payrolling (zie lid 5).

Vooraf wordt een periode afgesproken waarin alle partijen zich kunnen vinden. Met wederzijds goedkeuren kan deze termijn worden verlengd.

Het is de opdrachtgever zonder toestemming van We Make Work niet toegestaan om gedurende één jaar na het eindigen van een opdracht, met de freelancers rechtstreeks of via derden een arbeidsverhouding aan te gaan of hem/haar direct of indirect te werk te stellen.

 1. Adverteren: Onder adverteren wordt verstaan het publiceren van een vacature op de website van We Make Work. We Make Work maakt daarnaast een social media campagne voor de vacature en publiceert dit op haar social media kanalen, te weten; Facebook, LinkedIn en Instagram.

Artikel 4 Benodigde gegevens en verplichting.

De opdrachtgever verstrekt ten behoeve van een opdracht aan We Make Work alle benodigde gegevens die nodig zijn voor de opdracht. We Make Work streeft ernaar om op een zo kort mogelijke termijn nadat de opdrachtgever de opdrachtbevestiging voor akkoord heeft ondertekend, naar beste kunnen en op basis van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens, kandidaten te selecteren die voldoen aan de eisen en verwachtingen van de opdrachtgever.

Artikel 5 Geheimhouding en vertrouwelijkheid.

We Make Work verbindt zich tot geheimhouding van alle in het kader van de opdracht omtrent het bedrijf van de opdrachtgever ontvangen gegevens, waarvan zij kan vermoeden dat deze van vertrouwelijke aard zijn.

Gegevens van kandidaten dienen door de opdrachtgever vertrouwelijk en met inachtneming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens te worden behandeld en mogen niet aan derden worden doorgegeven.

Artikel 6 Non-discriminatie.

Elke kandidaat heeft gelijke kansen bij de werving en selectie werkzaamheden van We Make Work, ongeacht leeftijd, sekse, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens- of geloofsovertuiging, politieke keuze, ras, etnische afkomst of nationaliteit, een en ander onverminderd de objectieve en reële functie- eisen en mits de kandidaat ten principale voldoet aan de opdracht.

Artikel 7 Aansprakelijkheid.

 1. We Make Work is niet aansprakelijk indien de advertentie niet het beoogd aantal kwalitatieve kandidaten oplevert.
 2. We Make Work is niet aansprakelijk indien de werknemer niet blijkt te voldoen aan de vereisten of verwachtingen van de opdrachtgever, tenzij dit het aantoonbare gevolg is van handelen of nalaten van We Make Work.
 3. WeMakeWork kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor schade en/of verliezen – waaronder begrepen gevolgschade – als gevolg van handelen en/of nalaten van een door We Make Work aangeboden werknemer met wie de opdrachtgever rechtstreeks voor zich en/of middels derden dan wel voor derden, een arbeidsverhouding van welke aard dan ook is aangegaan.
 4. We Make Work heeft de intentie om iedere opdracht succesvol te vervullen maar We Make Work heeft ter zake daarvan uitsluitend een inspanningsverplichting. We Make Work is derhalve niet aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden schade(n), in de ruimste zin des woords, indien een opdracht niet vervuld kan worden en is in dat kader geen vergoeding aan de opdrachtgever verschuldigd.
 5. We Make Work is evenmin aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden schade(n), in de ruimste zin des woords, indien een door We Make Work in het kader van een opdracht of introductie aangeboden kandidaat besluit geen arbeidsverhouding met de opdrachtgever aan te gaan of besluit een met de opdrachtgever aangegane arbeidsverhouding (voortijdig) te beëindigen.
 6. Elke eventuele aansprakelijkheid van We Make Work is beperkt tot de directe schade van de opdrachtgever en tot maximaal de in verband met de opdracht of introductie aan de opdrachtgever in rekening gebrachte of te brengen bemiddelingsvergoeding. Het door We Make Work in geval van aansprakelijkheid maximaal uit te keren bedrag gaat in geen geval het door haar verzekering uit te keren bedrag te boven.
 7. Artikel 9 Vergoeding overige diensten
 8. Voor iedere plaatsing van een kandidaat zal de opdrachtgever wekelijks, op basis van de door de tekeningsbevoegde manager bij de opdrachtgever goedgekeurde urenbriefje, gefactureerd worden voor de daadwerkelijk gewerkte uren van de payroll- of uitzendkracht. De uren worden gefactureerd op basis van het afgesproken uurtarief (uurloon x omrekenfactor). Ook zullen reiskosten (waaronder woon-werkverkeer) en overige declaraties worden gefactureerd indien de vergoeding van deze kosten vooraf zijn overeengekomen en door de opdrachtgever zijn goedgekeurd.

Artikel 12 Gebruik gegevens

We Make Work behoudt zich het recht voor logo’s van opdrachtgevers waarmee een samenwerking is aangegaan, te plaatsen op haar websites www.WeMakeWork.nl tenzij opdrachtgever specifiek heeft aangegeven hier niet mee akkoord te gaan.